Tuyển dụng

Tuyển dụng

NHÂN VIÊN KINH DOANH

NHÂN VIÊN KINH DOANH

1. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH 2. NHÂN VIÊN KINH DOANH 3. KỸ THUẬT VIÊN VÀ CÔNG NHÂN CÔNG TRÌNH

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KD

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KD

SỐ LƯỢNG: 01 NAM/NỮ

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

SỐ LƯỢNG: 20 NAM/NỮ